Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

 

Nawigacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego Informacje dla rodziców Ramowy tygodniowy harmonogram zajęc Procedury Zarządzenia Galeria Sześciolatek - edukacja przedszkolna i szkolna

Oddział przedszkolny

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

w roku szkolnym 2015/2016


 


 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

 

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2010) mają obowiązek do wychowania przedszkolnego. Gmina zapewni realizację tego prawa w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej prowadzonej przez samorząd.  
           Dlatego też prowadzona będzie przez szkołę podstawową rekrutacja dzieci 5-letnich do takiego oddziału. W tym celu należy w terminie złożyć w szkole wypełnioną Kartę zgłoszenia.


 Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

1.    Do oddziału przedszkolnego dzieci przyjmowane są w kolejności ustalonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami): 

1)  dziecko 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej odpowiedzialnej za realizacje tego obowiązku,
 

2)   dziecko 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.


 

 2.  Przy szkole funkcjonuje 1 oddział przedszkolny.

 3.  Liczbę dzieci w oddziale określają obowiązujące przepisy (nie więcej niż 25 w oddziale).

 4.  Każde dziecko 6-letnie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i zamieszkałe w obwodzie szkoły ma zapewnione miejsce w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 5.  Zajęcia dla dzieci 6-letnich prowadzone są w ramach podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.

 6. Rodzice lub opiekunowie dzieci 5 i 6-letnich mają obowiązek przyprowadzić i odebrać dziecko bezpośrednio  po zakończeniu zajęć.


 

Kryteria obowiązujące podczas rekrutacji:

a)      Dzieci 5 - letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły;

b)      Dzieci 5 -letnie zamieszkałe  poza obwodem szkoły.

c)      Dzieci 5 - letnie powracające z zagranicy.

 

Dyrektor może przyjąć do oddziału przedszkolnego dzieci 4-letnie jeśli dysponuje wolnymi miejscami. Podczas postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) obydwoje rodzice pracują

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, czyli:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności.
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
  4. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata:
  5. zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku i dokonywana jest przez dyrektora szkoły.

W przypadku gdy po zakończeniu rekrutacji są jeszcze wolne miejsce w oddziale przedszkolnym, dodatkowego naboru dokonuje dyrektor szkoły.


 

Zasady ogłaszania rekrutacji

Podstawową rekrutację ogłasza się w formie:

 a)      pisemnego ogłoszenia w szkole – tablica przy oddziale przedszkolnym;

b)      pisemnego ogłoszenia na środowiskowej tablicy ogłoszeń;

c)      komunikatu na stronie internetowej Szkoły: www.swidnikszkola.edupage.org

d)      ogłoszenia publiczne.


 

Dyrektor szkoły ma obowiązek udostępnić zasady rekrutacji dzieci wszystkim zainteresowanym oraz zamieścić je na stronie internetowej szkoły.


 

Kartę zgłoszenia można pobrać w szkole od 11 marca do 18 marca 2015r.


 

Dyrektor szkoły przyjmuje karty zgłoszenia dzieci, o których mowa  w pkt.1, w terminie
od 18 marca do 31 marca 2015 roku.
 

W przypadku wolnych miejsc  rekrutacja może być prowadzona również po ustalonym terminie do 31 sierpnia 2015r. 

      Termin ogłoszenia wyników naboru do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku :
 

                                               7 maja 2015 roku.


KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_ ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO.doc